Hướng dẫn tính tuổi nghỉ hưu theo năm sinh. Làm gì nếu không thể nghỉ hưu khi đến tuổi?

Tính toán tuổi nghỉ hưu mang lại nhiều lợi ích tinh thần và tài chính. Nó giúp bạn dự đoán và chuẩn bị cho giai đoạn cuộc sống mới sau khi rời khỏi công việc chính và tận hưởng những tháng ngày bình yên

Tại sao cần tính tuổi nghỉ hưu?

- Lập kế hoạch tài chính: Biết được thời điểm bạn có thể nghỉ hưu giúp bạn lập kế hoạch tài chính cho tương lai.

- Dự đoán kế hoạch cuộc sống: Có thời gian để chuẩn bị cho những kế hoạch sau khi nghỉ hưu như du lịch, học tập hay các hoạt động tình nguyện.

- Quyết định nghề nghiệp: Nếu bạn biết được thời điểm nghỉ hưu dự kiến, bạn có thể lên kế hoạch cho sự nghiệp của mình một cách hợp lý.

Hướng dẫn tính tuổi nghỉ hưu theo năm sinh. Làm gì nếu không thể nghỉ hưu khi đến tuổi? - ảnh 1

Các yếu tố ảnh hưởng đến tuổi nghỉ hưu

 - Quy định pháp luật: Quy định về tuổi nghỉ hưu khác nhau tại từng quốc gia, từng ngành nghề.

- Thời gian làm việc: Số năm làm việc có thể ảnh hưởng đến thời điểm bạn có thể nghỉ hưu.

- Tuổi thọ: Tuổi thọ trung bình của mỗi người cũng là một yếu tố quan trọng để tính toán tuổi nghỉ hưu.

Cách tính tuổi nghỉ hưu dựa trên năm sinh

Để tính toán tuổi nghỉ hưu dựa trên năm sinh, bạn có thể thực hiện như sau:

- Xác định tuổi nghỉ hưu hợp pháp: Xem xét quy định về tuổi nghỉ hưu tại quốc gia hoặc tổ chức mà bạn làm việc.

- Tính số năm làm việc: Tính tổng số năm bạn đã làm việc hoặc có thể tính từ năm bắt đầu làm việc đến năm nghỉ hưu.

- Sử dụng công cụ tính toán: Các công cụ trực tuyến hoặc bảng tính có thể giúp bạn dễ dàng tính toán tuổi nghỉ hưu dựa trên các yếu tố này.

Hướng dẫn tính tuổi nghỉ hưu theo năm sinh. Làm gì nếu không thể nghỉ hưu khi đến tuổi? - ảnh 2

Bảng tra cứu thời điểm nghỉ hưu trong điều kiện bình thường

- Bảng 1: Bảng tra cứu tuổi nghỉ hưu, tháng bắt đầu nhận lương hưu theo tháng, năm sinh của NLĐ nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường.

Lao động nam

Lao động nữ

Thời điểm sinh

Tuổi nghỉ hưu

Thời điểm hưởng lương hưu

Thời điểm sinh

Tuổi nghỉ hưu

Thời điểm hưởng lương hưu

Tháng

Năm

Tháng

Năm

Tháng

Năm

Tháng

Năm

 

1961

60 tuổi 3 tháng

 

2021

 

1966

55 tuổi 4 tháng

 

2021

 

1961

 

2021

 

1966

 

2021

 

1961

 

2021

 

1966

 

2021

 

1961

 

2021

 

1966

 

2021

 

1961

 

2021

 

1966

10

2021

 

1961

10

2021

 

1966

11

2021

 

1961

11

2021

 

1966

12

2021

 

1961

12

2021

 

1966

1

2022

 

1961

1

2022

 

1966

55 tuổi 8 tháng

 

2022

10

1961

60 tuổi 6 tháng

 

2022

10

1966

 

2022

11

1961

 

2022

11

1966

 

2022

12

1961

 

2022

12

1966

 

2022

 

1962

 

2022

 

1967

10

2022

 

1962

 

2022

 

1967

11

2022

 

1962

10

2022

 

1967

12

2022

 

1962

11

2022

 

1967

1

2023

 

1962

12

2022

 

1967

56 tuổi

 

2023

 

1962

1

2023

 

1967

 

2023

 

1962

60 tuổi 9 tháng

 

2023

 

1967

 

2023

 

1962

 

2023

 

1967

 

2023

 

1962

 

2023

 

1967

10

2023

10

1962

 

2023

10

1967

11

2023

11

1962

 

2023

11

1967

12

2023

12

1962

10

2023

12

1967

1

2024

 

1963

11

2023

1

1968

56 tuổi 4 tháng

 

2024

 

1963

12

2023

 

1968

 

2024

 

1963

1

2024

 

1968

 

2024

 

1963

61 tuổi

 

2024

 

1968

 

2024

 

1963

 

2024

 

1968

10

2024

 

1963

 

2024

 

1968

11

2024

 

1963

 

2024

 

1968

12

2024

 

1963

 

2024

 

1968

1

2025

 

1963

10

2024

 

1968

56 tuổi 8 tháng

 

2025

10

1963

11

2024

10

1968

 

2025

11

1963

12

2024

11

1968

 

2025

12

1963

1

2025

12

1968

 

2025

 

1964

61 tuổi 3 tháng

 

2025

 

1969

10

2025

 

1964

 

2025

 

1969

11

2025

 

1964

 

2025

 

1969

12

2025

 

1964

 

2025

 

1969

1

2026

 

1964

 

2025

 

1969

57 tuổi

 

2026

 

1964

10

2025

 

1969

 

2026

 

1964

11

2025

 

1969

 

2026

 

1964

12

2025

 

1969

 

2026

 

1964

1

2026

 

1969

10

2026

10

1964

61 tuổi 6 tháng

 

2026

10

1969

11

2026

11

1964

 

2026

11

1969

12

2026

12

1964

 

2026

12

1969

1

2027

 

1965

 

2026

 

1970

57 tuổi 4 tháng

 

2027

 

1965

 

2026

 

1970

 

2027

 

1965

10

2026

 

1970

 

2027

 

1965

11

2026

 

1970

 

2027

 

1965

12

2026

 

1970

10

2027

 

1965

1

2027

 

1970

11

2027

 

1965

61 tuổi 9 tháng

 

2027

 

1970

12

2027

 

1965

 

2027

 

1970

1

2028

 

1965

 

2027

 

1970

57 tuổi 8 tháng

 

2028

10

1965

 

2027

10

1970

 

2028

11

1965

 

2027

11

1970

 

2028

12

1965

10

2027

12

1970

 

2028

 

1966

11

2027

 

1971

10

2028

 

1966

12

2027

 

1971

11

2028

 

1966

1

2028

 

1971

12

2028

Từ tháng 4/1966 trở đi

62 tuổi

Tháng liền kề sau tháng người lao động đủ 62 tuổi

 

1971

1

2029

   

1971

58 tuổi

 

2029

 

1971

 

2029

 

1971

 

2029

 

1971

 

2029

 

1971

10

2029

10

1971

11

2029

11

1971

12

2029

12

1971

1

2030

 

1972

58 tuổi 4 tháng

 

2030

 

1972

 

2030

 

1972

 

2030

 

1972

 

2030

 

1972

10

2030

 

1972

11

2030

 

1972

12

2030

 

1972

1

2031

 

1972

58 tuổi 8 tháng

 

2031

10

1972

 

2031

11

1972

 

2031

12

1972

 

2031

 

1973

10

2031

 

1973

11

2031

 

1973

12

2031

 

1973

1

2032

 

1973

59 tuổi

 

2032

 

1973

 

2032

 

1973

 

2032

 

1973

 

2032

 

1973

10

2032

10

1973

11

2032

11

1973

12

2032

12

1973

1

2033

 

1974

59 tuổi 4 tháng

 

2033

 

1974

 

2033

 

1974

 

2033

 

1974

 

2033

 

1974

10

2033

 

1974

11

2033

 

1974

12

2033

 

1974

1

2034

 

1974

59 tuổi 8 tháng

 

2034

10

1974

 

2034

11

1974

 

2034

12

1974

 

2034

 

1975

10

2034

 

1975

11

2034

 

1975

12

2034

 

1975

1

2035

Từ tháng 5/1975 trở đi

60 tuổi

Tháng liền kề sau tháng người lao động đủ 60 tuổi

Bảng tra cứu thời điểm nghỉ hưu trường hợp về hưu sớm

- Bảng 2: Bảng tra cứu tuổi nghỉ hưu, tháng bắt đầu nhận lương hưu theo tháng, năm sinh của NLĐ trong trường hợp về hưu sớm.

Lao động nam

Lao động nữ

Thời điểm sinh

Tuổi nghỉ hưu

Thời điểm hưởng lương hưu

Thời điểm sinh

Tuổi nghỉ hưu

Thời điểm hưởng lương hưu

Tháng

Năm

Tháng

Năm

Tháng

Năm

Tháng

Năm

 

1966

55 tuổi 3 tháng

 

2021

 

1971

50 tuổi 4 tháng

 

2021

 

1966

 

2021

 

1971

 

2021

 

1966

 

2021

 

1971

 

2021

 

1966

 

2021

 

1971

 

2021

 

1966

 

2021

 

1971

10

2021

 

1966

10

2021

 

1971

11

2021

 

1966

11

2021

 

1971

12

2021

 

1966

12

2021

 

1971

1

2022

 

1966

1

2022

 

1971

50 tuổi 8 tháng

 

2022

10

1966

55 tuổi 6 tháng

 

2022

10

1971

 

2022

11

1966

 

2022

11

1971

 

2022

12

1966

 

2022

12

1971

 

2022

 

1967

 

2022

 

1972

10

2022

 

1967

 

2022

 

1972

11

2022

 

1967

10

2022

 

1972

12

2022

 

1967

11

2022

 

1972

1

2023

 

1967

12

2022

 

1972

51 tuổi

 

2023

 

1967

1

2023

 

1972

 

2023

 

1967

55 tuổi 9 tháng

 

2023

 

1972

 

2023

 

1967

 

2023

 

1972

 

2023

 

1967

 

2023

 

1972

10

2023

10

1967

 

2023

10

1972

11

2023

11

1967

 

2023

11

1972

12

2023

12

1967

10

2023

12

1972

1

2024

 

1968

11

2023

 

1973

51 tuổi 4 tháng

 

2024

 

1968

12

2023

 

1973

 

2024

 

1968

1

2024

 

1973

 

2024

 

1968

56 tuổi

 

2024

 

1973

 

2024

 

1968

 

2024

 

1973

10

2024

 

1968

 

2024

 

1973

11

2024

 

1968

 

2024

 

1973

12

2024

 

1968

 

2024

 

1973

1

2025

 

1968

10

2024

 

1973

51 tuổi 8 tháng

 

2025

10

1968

11

2024

10

1973

 

2025

11

1968

12

2024

11

1973

 

2025

12

1968

 

2025

12

1973

 

2025

 

1969

56 tuổi 3 tháng

 

2025

 

1974

10

2025

 

1969

 

2025

 

1974

11

2025

 

1969

 

2025

 

1974

12

2025

 

1969

 

2025

 

1974

1

2026

 

1969

 

2025

 

1974

52 tuổi

 

2026

 

1969

10

2025

 

1974

 

2026

 

1969

11

2025

 

1974

 

2026

 

1969

12

2025

 

1974

 

2026

 

1969

1

2026

 

1974

10

2026

10

1969

56 tuổi 6 tháng

 

2026

10

1974

11

2026

11

1969

 

2026

11

1974

12

2026

12

1969

 

2026

12

1974

1

2027

 

1970

 

2026

 

1975

52 tuổi 4 tháng

 

2027

 

1970

 

2026

 

1975

 

2027

 

1970

10

2026

 

1975

 

2027

 

1970

11

2026

 

1975

 

2027

 

1970

12

2026

 

1975

10

2027

 

1970

1

2027

 

1975

11

2027

 

1970

56 tuổi 9 tháng

 

2027

 

1975

12

2027

 

1970

 

2027

 

1975

1

2028

 

1970

 

2027

 

1975

52 tuổi 8 tháng

 

2028

10

1970

 

2027

10

1975

 

2028

11

1970

 

2027

11

1975

 

2028

12

1970

10

2027

12

1975

 

2028

 

1971

11

2027

 

1976

10

2028

 

1971

12

2027

 

1976

11

2028

 

1971

 

2028

 

1976

12

2028

Từ tháng 4/1971 trở đi

57 tuổi

Tháng liền kề sau tháng người lao động đủ 57 tuổi

 

1976

1

2029

   

1976

53 tuổi

 

2029

 

1976

 

2029

 

1976

 

2029

 

1976

 

2029

 

1976

10

2029

10

1976

11

2029

11

1976

12

2029

12

1976

1

2030

 

1977

53 tuổi 4 tháng

 

2030

 

1977

 

2030

 

1977

 

2030

 

1977

 

2030

 

1977

10

2030

 

1977

11

2030

 

1977

12

2030

 

1977

1

2031

 

1977

53 tuổi 8 tháng

 

2031

10

1977

 

2031

11

1977

 

2031

12

1977

 

2031

 

1978

10

2031

 

1978

11

2031

 

1978

12

2031

 

1978

1

2032

 

1978

54 tuổi

 

2032

 

1978

 

2032

 

1978

 

2032

 

1978

 

2032

 

1978

10

2032

10

1978

11

2032

11

1978

12

2032

12

1978

1

2033

 

1979

54 tuổi 4 tháng

 

2033

 

1979

 

2033

 

1979

 

2033

 

1979

 

2033

 

1979

10

2033

 

1979

11

2033

 

1979

12

2033

 

1979

1

2034

 

1979

54 tuổi 8 tháng

 

2034

10

1979

 

2034

11

1979

 

2034

12

1979

 

2034

 

1980

10

2034

 

1980

11

2034

 

1980

12

2034

 

1980

1

2035

Từ tháng 5/1980 trở đi

55 tuổi

Tháng liền kề sau tháng người lao động đủ 55 tuổi

Câu hỏi thường gặp

- Tôi phải làm gì nếu không thể nghỉ hưu khi đến tuổi?

Nếu bạn không thể nghỉ hưu khi đến tuổi, bạn có thể cân nhắc làm việc thêm một thời gian, tìm kiếm các lựa chọn linh hoạt hoặc tham gia các chương trình làm việc theo giờ để duy trì thu nhập.

- Làm thế nào để tôi có thể chuẩn bị cho giai đoạn nghỉ hưu?

Để chuẩn bị cho giai đoạn nghỉ hưu, bạn có thể lập kế hoạch tài chính, học các kỹ năng mới, du lịch hoặc tham gia các hoạt động xã hội để giữ cho bản thân luôn bận rộn và có ý nghĩa.

Hướng dẫn tính tuổi nghỉ hưu theo năm sinh. Làm gì nếu không thể nghỉ hưu khi đến tuổi? - ảnh 3

Việc tính toán tuổi nghỉ hưu không chỉ giúp bạn chuẩn bị tinh thần mà còn hỗ trợ kế hoạch tài chính và định hướng cuộc sống sau khi nghỉ hưu. Hãy bắt đầu lập kế hoạch cho tương lai của bạn từ bây giờ để có một giai đoạn nghỉ hưu viên mãn và hạnh phúc hơn.

Tin tức mới nhất

Bôi kem đánh răng vào lòng bàn chân trước khi đi ngủ, hiệu quả tuyệt vời giúp giải quyết nhiều vấn đề
Nhà thông thái

Bôi kem đánh răng vào lòng bàn chân trước khi đi ngủ, hiệu quả tuyệt vời giúp giải quyết nhiều vấn đề

Kem đánh răng không chỉ là một vật dụng vệ sinh cần thiết trong cuộc sống mà bạn cần sử dụng hàng ngày để làm sạch răng miệng. Ngoài ra, thực tế cho thấy kem đánh răng còn có nhiều tác dụng kỳ diệu khác.

12 giờ trước
Nước chảy từ điều hoà sạch hay bẩn? thì ra bấy lâu rất nhiều người hiểu sai
Nhà thông thái

Nước chảy từ điều hoà sạch hay bẩn? thì ra bấy lâu rất nhiều người hiểu sai

7 ngày trước
Ở khách sạn buổi tối có nên bật đèn không? Lý do đằng sau khiến bạn mở rộng tầm mắt
Nhà thông thái

Ở khách sạn buổi tối có nên bật đèn không? Lý do đằng sau khiến bạn mở rộng tầm mắt

7 ngày trước
3 thứ được phép mang lên máy bay nhưng nhiều người không biết, vứt đi quá phí
Nhà thông thái

3 thứ được phép mang lên máy bay nhưng nhiều người không biết, vứt đi quá phí

2 tuần trước
Bật điều hòa nhưng đóng kín cửa liên tục, tưởng tiết kiệm nhưng lại càng “ngốn” tiền điện hơn, còn hại sức khỏe
Nhà thông thái

Bật điều hòa nhưng đóng kín cửa liên tục, tưởng tiết kiệm nhưng lại càng “ngốn” tiền điện hơn, còn hại sức khỏe

2 tuần trước
Kí hiệu “chữ A” trên xe máy có 3 công dụng ít người biết?
Nhà thông thái

Kí hiệu “chữ A” trên xe máy có 3 công dụng ít người biết?

2 tuần trước
7 thiết bị tốn điện hơn điều hòa khiến hóa đơn cuối tháng tăng vọt
Nhà thông thái

7 thiết bị tốn điện hơn điều hòa khiến hóa đơn cuối tháng tăng vọt

2 tuần trước
Hướng dẫn quét NFC xác thực sinh trắc học ngân hàng cho người dùng iPhone và Android
Nhà thông thái

Hướng dẫn quét NFC xác thực sinh trắc học ngân hàng cho người dùng iPhone và Android

2 tuần trước
Tại sao dưới cửa của buồng vệ sinh công cộng lại có một khoảng trống lớn?
Nhà thông thái

Tại sao dưới cửa của buồng vệ sinh công cộng lại có một khoảng trống lớn?

2 tuần trước
Tại sao trẻ con khi gặp một số người lại khóc như rất sợ hãi, có thể linh cảm điều gì chăng?
Nhà thông thái

Tại sao trẻ con khi gặp một số người lại khóc như rất sợ hãi, có thể linh cảm điều gì chăng?

2 tuần trước
Điều hòa bật 28 - 29 độ có phải là tiết kiệm điện nhất? Mẹo giảm hóa đơn tiền điện ai cũng nên biết
Nhà thông thái

Điều hòa bật 28 - 29 độ có phải là tiết kiệm điện nhất? Mẹo giảm hóa đơn tiền điện ai cũng nên biết

2 tuần trước
Bức xạ có ở khắp mọi nơi, đây là cách bảo vệ để bức xạ không gây hại cho sức khỏe
Nhà thông thái

Bức xạ có ở khắp mọi nơi, đây là cách bảo vệ để bức xạ không gây hại cho sức khỏe

3 tuần trước
Giải mã trạng thái “siêu sức mạnh” của người hùng đập tường trong vụ cháy: Đâu mới là giới hạn thực sự của con người?
Nhà thông thái

Giải mã trạng thái “siêu sức mạnh” của người hùng đập tường trong vụ cháy: Đâu mới là giới hạn thực sự của con người?

3 tuần trước
Nghi thức cúng đầy tháng bé trai gồm những gì? Mâm cúng và văn khấn cần chuẩn bị ra sao?
Nhà thông thái

Nghi thức cúng đầy tháng bé trai gồm những gì? Mâm cúng và văn khấn cần chuẩn bị ra sao?

3 tuần trước
Hướng dẫn đăng ký chạy Grabbike: Thủ tục và quy trình chi tiết
Nhà thông thái

Hướng dẫn đăng ký chạy Grabbike: Thủ tục và quy trình chi tiết

3 tuần trước