24h
Yeah1 News

Check-in

Thường xuyên dùng mạng xã hội, cảnh trọng gặp biến chứng 'não bỏng ngô'

Thường xuyên dùng mạng xã hội, cảnh trọng gặp biến chứng "não bỏng ngô"

Mất chú ý hoặc chỉ có thể tập trung ngắn hạn hay hiện tượng "não bỏng ngô" ngày càng phổ biến với những người dùng mạng xã hội thường xuyên.