Ai bảo tết nhạt, hãy tự rắc muối vào đầu mình!

Ai bảo tết nhạt, hãy tự rắc muối vào đầu mình!
Đời sống

Nhiều đứa trên đời này cứ cong môi lên bảo mùa Xuân là mùa của toàn nhân loại. Nói thế sai bét bè be, vì nhân loại có nhiều dạng, nhưng dạng quan trọng nhất, nổi bật nhất luôn luôn là Hot Boy hoặc Hot Girl.