Nhà cửa bỏ hoang, hoa màu chết trắng ở vùng ven Sài Gòn do ngập

  • Sang Sang