Ngoài chó Pitbull, Việt Nam còn những giống chó hung dữ bậc nhất này

  • Sang Sang