Đông Nhi giải đáp vì sao album mới lại được bán ở mức giá 2 triệu đồng.

  • Sang Sang