''Đường Tăng'' tự nhận mình là sửu sửu anh em song sinh với sửu nhi

bởi Yeah1, cách đay 1 năm   44657