Video: Tiểu thương dọn hàng sau lệnh giải tán chợ container

bởi Yeah1, cách đay 1 năm   25857