Thời buổi bây giờ manh động quá, thanh toán nhau bằng.... giữa ban ngày.

Lifestyle