Thăm dò đáy biển phát hiện xe đẩy của trẻ em, vài giây sau, trông thấy hình ảnh đứng tim này

Lifestyle