Sập cầu đi bộ vừa khánh thành ở Mỹ làm rất nhiều người chết.

Lifestyle