Người dân phụ tiểu thương bán tháo hoa 30 Tết- -Còn 10, 20 ngàn thôi, mua cho mấy chị về quê đi bà con-_

  • Toàn Trần