Huy động nhiều xe PCCC từ Trung Quốc dập lửa nhà máy sợi ở Quảng Ninh

Lifestyle