'Hội Thánh Đức Chúa Trời' ép đóng tiền, khuyến khích phá thai

Lifestyle