Đôi vợ chồng bị đất lở 'chôn sống' 2m thoát chết kỳ diệu.

Lifestyle