Cháy dữ dội quán Sive beer club ở Hải Phòng.

Lifestyle