Bắt được cá nghi sủ vàng nặng 9 kg gần cảng Cái Mép.

  • Thanhly