Clip: Thư Dung cần phiên dịch, trả lời phỏng vấn bằng tiếng Việt.

Fashion