Trần Thành đùa dai, bạt tay Hari cắm mặt xuống bàn.

Giải trí