Phạm Lịch: 'Phạm Anh Khoa chỉ quấn khăn tắm khi tôi đến nhà tập'

Giải trí