Nhã Phương phủ nhận yêu Nhan Phúc Vinh, né tránh nhắc Trường Giang.

Giải trí