Mời bạn tới "ăn chùa", Thu Trang - Tiến Luật vẫn bị Trấn Thành mắng té tát

Giải trí