Lái ô tô tông vào thành cầu rồi nhảy sông tự tử trong đêm.

Giải trí