Hòa Minzy tuyên bố nếu ra sách tự truyện và sách sẽ đẹp, thơm hơn của Đức Phúc.

Giải trí