Hai thanh niên phi thân qua chuồng gà khi ôtô điên lao với tốc độ thần chết.

Giải trí