Rùng mình khi Dùng dao rọc giấy CỨA CỔ TỰ SÁT sau khi bị nhốt 1 ngày ở đồn công an Vĩnh Long và nguyên nhân cái chết là ... !!!

Giải trí