Cúng đúng cách xưa rồi, cầu đại học cũng phải thần thái mới là đỉnh cao.

Giải trí