CLIP: Đối thoại với Thủ tướng - cơ hội và kỳ vọng của nông dân.

Giải trí