Châu Việt Cường từng có biểu hiện 'ngáo đá' trong quá khứ

Giải trí