Bảo Kun chia sẻ tham gia "Vì yêu mà đến" làm mình "mệt tim" vì có quá nhiều người đẹp tỏ tình.

Giải trí